Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TRANSMISJI DANYCH PRZEZ FIRMĘ 
P.H.U. "ROBMAR" Robert Kamiński 62-020 Swarzędz ul. Gagarina 14.

 

Dział I - Definicje
§ 1


Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 
1. Abonent – podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy. 
2. Autoryzacja – weryfikacja uprawnień Abonenta do korzystania z dostępu do sieci Internet na podstawie podanego Loginu i Hasła. 
3. Cennik – „Cennik usługi dostępu do sieci Internet”. 
4. Hasło – poufny ciąg znaków alfanumerycznych, znany wyłącznie Abonentowi, konieczny do dokonania Autoryzacji, uzyskiwany przez Abonenta podczas aktywacji usługi. 
5. Login – jawny ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania Autoryzacji, uzyskiwany przez Abonenta podczas procesu aktywacji. 
6. Lokal – miejsce wskazane przez Abonenta, w którym świadczona jest Usługa. 
7. Okres rozliczeniowy – okres jednego miesiąca, będący podstawą rozliczenia należności Abonenta wobec Operatora, rozpoczynający się i kończący we wskazanych na fakturze dniach miesiąca. 
8. Opcja – wariant usługi charakteryzujący się parametrami technicznymi, funkcjonalnymi oraz zakresem udogodnień towarzyszących, określonym w Cenniku. 
9. Operator - działający i świadczący usługi teleinformatyczne na podstawie przewidzianych prawem koncesji zezwoleń lub zgłoszeń oraz w oparciu o zawarte umowy, porozumienia, zezwolenia itp. 
10. Regulamin – „Regulamin świadczenia usługi transmisji danych”. 
11. Aktywacja – jednorazowa czynność, polegająca na uzyskaniu parametrów technicznych, niezbędnych do korzystania z Usługi (w tym Login i Hasło). 
12. Umowa – „Umowa o świadczenie usług internetowych”. 
13. Usługa – usługa dostępu do sieci Internet. 
14. Zestaw instalacyjny – komplet urządzeń służących do korzystania z Usługi. 

Dział II - Zakres i warunki świadczenia Usługi
§ 2

1.Operator zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie, Umowie i Cenniku, a Abonent zobowiązuje się do ich przestrzegania. 
2.Operator zapewnia poprawne świadczenie Usługi pod warunkiem korzystania przez Abonenta z zestawu instalacyjnego zainstalowanego przez Operatora. 

§ 3

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usługi przez Abonenta jest zawarcie Umowy. 
2. Świadczenie Usługi rozpoczyna się od dnia przeprowadzenia procesu aktywacji. 

§ 4

W ramach korzystania z Usługi Abonent zobowiązany jest:
1. Niezwłocznie powiadomić Operatora o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w świadczeniu Usługi oraz o niewłaściwej jakości Usługi, utracie loginu i/lub hasła. 
2. Ochrony oraz nieudostępniania swojego Loginu i hasła osobom trzecim. 
3. Nie dokonywać prób wejścia do zasobów informatycznych będących w posiadaniu osób trzecich bez ich zgody. 
4. Nie umożliwiać korzystania z Usługi osobom trzecim poza Lokalem. 
5. Nie prowadzić jakichkolwiek działań, które mogą powodować zakłócenia w działaniu sieci Internet. 
6. Nie podejmować jakichkolwiek działań, które mogą uszkodzić infrastrukturę sieciową operatora lub zakłócić poprawne funkcjonowanie systemów operatora, służących udostępnieniu i monitorowaniu Usługi oraz urządzeń i łączy operatora, przeznaczonych do przekazywania informacji na odległość. 
7. Przestrzegać przepisów prawa i treści Regulaminu i Umowy, a w szczególności nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym przy wykorzystaniu Usługi. 

§ 5

1. Na podstawie niniejszego Regulaminu Operator ma prawo do zawieszenia świadczenia Usługi do czasu zaprzestania naruszeń, polegających na nieprzestrzeganiu postanowień § 4. 
2. Operator zastrzega sobie prawo do rozłączania połączenia internetowego (rozłączenie serwisowe, administracyjne), wymagającego ponownej Autoryzacji. 
3. Wszystkie usterki związane z funkcjonowaniem Usługi Abonent może zgłaszać w godzinach od 8 do 16 do operatora telefonicznie, przez panel klienta lub na automat zgłoszeniowy po godzinach pracy. 

Dział III - Umowa o świadczenie Usługi
§ 6

1. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta w formie pisemnej. 
2. Umowa wchodzi w życie w dniu dokonania aktywacji. 
3. Abonentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy poprzez pisemne oświadczenie złożone w terminie 10 dnia od dnia jej zawarcia. 
4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3., powinno być złożone w punkcie obsługi klienta. 
5. W przypadku rezygnacji Abonenta ze świadczenia Usługi w trybie określonym w ust. 3., Umowa uważana jest za niezawartą, a Abonent jest zwolniony z wszelkich opłat za Usługę. 

§ 7

1. W imieniu Operatora Umowę zawiera osoba upoważniona, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. 
2. Abonent może zawrzeć Umowę oraz składać inne oświadczenia woli z nią związane osobiście bądź przez należycie umocowanego przedstawiciela. 
3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Abonenta w zakresie zawarcia lub wykonywania Umowy winno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 8

1. Umowa o świadczenie Usługi zawierana jest na czas nieokreślony. 
2. Świadczenie Usługi na czas określony uważane będzie za przedłużone na czas nieokreślony, o ile Abonent nie wyrazi innego oświadczenia woli w terminie co najmniej 30 dni przed upływem terminu, określonego w Umowie. 

§ 9

1. W przypadku, gdy Umowa została zawarta na czas nieokreślony przez Abonenta może być rozwiązana przez każdą ze Stron w każdym czasie, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego. 
2. Abonent może rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi na czas określony lub nieokreślony ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli z przyczyn leżących po stronie Operatora nie mógł korzystać z Usługi w sposób ciągły przez okres 30 dni. 
3. Operator może rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wykonywania przez Abonenta postanowień Regulaminu, Umowy lub Cennika, a w szczególności:
a) opóźnienia w regulowaniu opłat na rzecz Operatora przez okres dłuższy niż 30 dni od dnia płatności określonego na fakturze VAT,
b) postanowień § 4., ust. 2 do 7.
4. Operator może rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Abonent narusza przepisy prawa w związku z korzystaniem z Usługi, albo korzysta z Loginu lub Hasła, których nie uzyskał w procesie Aktywacji. 
5. Operator może rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec Okresu rozliczeniowego w przypadku:
a) zaprzestania świadczenia Usługi,
b) braku możliwości jej świadczenia ze względu na zaistniałe warunki techniczne. 
6. Oświadczenie Abonenta w przedmiocie rozwiązania Umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej w punkcie obsugi klienta. 

§ 10

1. Zmiana Opcji Usługi następuje na podstawie pisemnego aneksu do Umowy. 
2. Operator może wprowadzić inną formę zmiany Opcji. 
3. Operator dopuszcza możliwość składania zamówień w postaci elektronicznej. 
4. Zamówienie dotyczące zmiany Opcji Usługi w kolejnym Okresie rozliczeniowym powinno zostać złożone nie później, niż 10 dni przed rozpoczęciem Okresu rozliczeniowego poprzedzającego okres, w którym zmiana ma nastąpić. 
5. W przypadku zmiany Opcji, naliczanie opłat za Usługę w nowej Opcji następuje od kolejnego Okresu rozliczeniowego występującego po Okresie rozliczeniowym, w którym zostało złożone zamówienie. 
6. Operator zastrzega sobie prawo odmowy dokonania technicznej rekonfiguracji świadczenia Usługi w nowej opcji w przypadku stwierdzenia braku możliwości technicznych. W przypadku zaistnienia takich okoliczności Operator świadczy Usługę na dotychczasowych zasadach. 

Dział IV - Odpowiedzialność
§ 11

1. Operator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi wyłącznie w zakresie określonym w Umowie, Regulaminie oraz w obowiązujących przepisach prawa. 
2. Za każdy dzień przerwy w świadczeniu Usługi Abonentowi przysługuje uprawnienie do żądania kary umownej w wysokości 1/30 miesięcznej opłaty abonamentowej za Usługę. 
3. Kara umowna nie przysługuje, jeżeli w Okresie rozliczeniowym łączny czas przerw był krótszy niż 36 godzin. 
4. W przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość zastrzeżonej w ust. 2. kary umownej Abonentowi przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 
5. Zgłoszenie dotyczące przerw w świadczeniu Usługi powinno zostać wniesione w dniu, w którym Abonent stwierdził wystąpienie takiej przerwy. 

§ 12

1. Operator nie gwarantuje przepustowości transmisji do zasobów dostępnych w sieci Internet. 
2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku ze świadczoną Usługą, Operator podejmuje środk i techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi. 

§ 13

1. Operator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za:
a) treści przekazywane podczas korzystania z Usługi,
b) zabezpieczenie danych i oprogramowania komputerów Abonenta przed ingerencją osób trzecich,
c) za wadliwe działanie Usługi w przypadku zainstalowania i użytkowania sprzętu, który nie został zainstalowany przez Operatora,
d) następstwa udostępnienia przez Abonenta Jego loginu lub hasła osobom trzecim.
e) za uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku wykorzystania nie zgodnego z przeznaczeniem oraz działania siły wyższej. 
2. Operator nie zapewnia wsparcia technicznego w zakresie sprzętu Abonentom, którzy korzystają ze sprzętu innego niż zainstalowany przez Operatora. 

§ 14

1.Abonent ponosi odpowiedzialność za szkody, wyrządzone przez użytkowników sieci Internet, posługujących się Jego Hasłem lub Loginem. 

Dział V - Opłaty
§ 15

1. Abonent zobowiązany jest do uiszczania opłat z góry za korzystanie z Usługi zgodnie z Cennikiem na wskazany numer konta podany w umowie. 
2. W ramach opłaty abonamentowej Abonent otrzymuje:
a) dostęp do transmisji danych o określonej w Cenniku maksymalnej prędkości transmisji danych od i do swojego Komputera.

§ 16

1. Rozpoczęcie naliczania opłat następuje od dnia dokonania przez Abonenta aktywacji. 
2. Termin płatności za Usługę jest określony na fakturze każdego miesiąca za miesiąc następny. 
3. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu środków na rachunek Operatora. 
4. Za opóźnienie w uiszczaniu opłat operator nalicza odsetki w podwojnej ustawowej wysokości. 

§ 17

1.W przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w § 4., ust. 4., Abonent będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty zgodnie z Cennikiem (udostępnienie Usługi poza Lokal). 
2.Koszty monitów i upomnień w ryczałtowo ustalonej wysokości 25 zł, za każdy monit lub upomnienie ponosi abonent. 
3.W przypadku gdy abonent zawarł z operatorem więcej niż jedna umowę opóźnienie w zapłacie w którejkolwiek z opłat upoważnia operatora do rozwiązania bez wypowiedzenia także pozostałych umów 

Dział VI - Reklamacje 
§ 18

1.Abonent może składać reklamacje z tytułu niedotrzymania z winy Operatora terminu rozpoczęcia świadczenia Usługi, niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi oraz nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia Usługi.

§ 19

1. Abonent może złożyć reklamację pisemnie, telefonicznie lub przez panel klienta. 
2. Reklamacja może być złożona w terminie 12 miesięcy od ostatniego dnia Okresu rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu Usługi, lub od dnia, w którym Usługa została nienależycie wykonana, albo miała być wykonana. 
3. Reklamację złożoną po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2.,pozostawia się bez rozpoznania, o czym Operator niezwłocznie powiadamia Abonenta. 

§ 20

1. Reklamacja powinna zawierać:
a) imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby Abonenta,
b) określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu,
c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,
d) datę zawarcia Umowy i określony w niej termin rozpoczęcia świadczenia Usługi,
e) wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności – w przypadku żądania ich wypłaty, numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności, albo wniosek o ich zaliczenie na poczet przyszłych płatności,
g) podpis Abonenta – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.

§ 21

1. Operator jest obowiązany zbadać wyczerpująco okoliczności faktyczne i prawne sprawy. 
2. Przy rozpatrywaniu reklamacji, stosownie do jej przedmiotu, Operator zobowiązany jest uwzględnić:
a) prowadzoną przez siebie ewidencję i posiadaną dokumentację,
a) dokumenty i inne dowody przedstawione przez Abonenta,
c) badania techniczne i obserwacje urządzeń telekomunikacyjnych w sposób przewidziany dla Usługi. 

§ 22

1. Operator udziela w formie pisemnej odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. 
2. Odpowiedź na reklamację powinna zawierać:
a) powołanie podstawy prawnej,
b) rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji,
c) w przypadku przyznania odszkodowania lub zwrotu innej należności – określenie wysokości kwoty i terminu jej wypłaty,
d) pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym.
3. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie została uznana w całości lub części, odpowiedź na reklamację powinna dodatkowo zawierać:
a) uzasadnienie faktyczne i prawne,
b) zostać doręczona reklamującemu Abonentowi przesyłką poleconą.
4. Za dzień wniesienia reklamacji w formie pisemnej przyjmuje się datę wpływu reklamacji do Operatora. 

§ 23

1. W przypadku uwzględnienia reklamacji dotyczącej wysokości opłat, Operator przyznaje procentowy rabat na następny miesiąc rozliczeniowy. W przypadku rezygnacji klienta z usługi, kwoty przysługujące Abonentowi w związku z uwzględnieniem reklamacji w pierwszej kolejności zostaną zaliczone na poczet zadłużenia Abonenta wobec Operatora, a w przypadku braku zadłużenia, zgodnie z wnioskiem Abonenta, zwracane są przekazem pocztowym lub przelewem na wskazany przez niego rachunek bankowy. 
2. W przypadku zgłoszenia reklamacji co do wysokości faktury VAT, za czas trwania postępowania reklamacyjnego nie są pobierane odsetki od kwot objętych reklamacją. 

Dział VII – Zakres obsługi serwisowej 
§ 24

1. Usuwanie nieprawidłowości w pracy Urządzeń, 
2. Konserwację, naprawę lub wymianę uszkodzonego Urządzenia, 
3. Usuwanie awarii Sieci, 
4. Możliwość zgłaszania problemów pracy z Siecią w panleu obsługi klienta pod adresem panle.robmar.eu dostępnym całodobowo lub zgłosznie telefoniczne pod numerem 602 640 619. 

§ 25

1. W ramach serwisu Usługi Operator zapewnia gotowość służb technicznych do usunięcia awarii od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8 do 16. 
2. Operator zobowiązuje się do usunięcia awarii, w czasie gotowości służb technicznych, o których mowa w ust.1, w terminie 24 godzin od momentu, w którym Operator wykryje awarię lub awaria zostanie zgłoszona przez Abonenta. 

Dział VIII - Postanowienia przejściowe i końcowe 
§ 26

1.W sprawach nieuregulowanych w Umowie, Regulaminie i Cenniku stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawa telekomunikacyjnego. 

§ 27

1. Spory mogące wyniknąć z tej Umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sadu powszechnego właściwego dla siedziby operatora. 

§ 28

1.Abonent jest zobowiązany do poinformowania Operatora o każdorazowej zmianie swoich danych zawartych w Umowie, wszczęciu wobec niego postępowań upadłościowych oraz innych postępowań sądowych mogących mieć wpływ na wykonywanie Umowy, w terminie do 30 dni od dnia zaistnienia tych zmian lub wszczęcia postępowań. W przypadku niedoinformowania o zmianie adresu lub innych danych wszelka korespondencja, wysłana przez Operatora, będzie uważana za skutecznie doręczoną. 

§ 29

1. Operator powiadamia Abonenta o każdej zmianie Regulaminu z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego przed wprowadzeniem tych zmian w życie. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Abonentowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy, a w razie skorzystania z tego prawa Operatorowi nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze. 
2. Operator powiadamia Abonenta o podwyższeniu cen usług telekomunikacyjnych z wyprzedzeniem co najmniej jednego Okresu rozliczeniowego. W przypadku braku akceptacji podwyższenia cen Abonentowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy, a w razie skorzystania z tego prawa Operatorowi nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze z zastrzeżeniem zwrotu ulgi przyznanej Abonentowi. 
3. Wypowiedzenie Umowy, o którym mowa w ust. 1. i 2., może nastąpić jedynie przed wejściem w życie odpowiednio Regulaminu lub Cennika i jest skuteczne od dnia wejścia w życie odpowiednio Regulaminu lub Cennika.