PKWiU

Akademia Insert GT » PKWiU

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług jest to pierwsza klasyfikacja produktów, znajdujących się w polskim obiegu gospodarczym. Pod pojęciem produktów rozumie się wyroby i usługi. Wyroby to surowce, półfabrykaty, wyroby finalne oraz zespoły i części - wszystko co znajduje się w obrocie. Usługi natomiast, to wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarczych i ludności, zarówno na potrzeby produkcji, jak i konsumpcji (indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej). PKWiU opracowana została głównie dla potrzeb statystyki oraz ewidencji źródłowej i stanowi podstawę do opracowania nomenklatur pochodnych wyrobów i usług stanowiących wykazy grupowań wyrobów względnie usług wybranych z PKWiU i służących celom sprawozdawczości w zakresie produkcji, zbytu, obrotu towarowego, zapasów, transportu itp., Z naszej strony otrzymują Państwo fantastyczne narzędzie jakim jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług. Pełna baza danych na temat towarów występujących w obrocie gospodarczym na terenie całego kraju. W leksykonie znajdą Państwo wiele cennych informacji takich jak - zestawienie towarów z odpowiednio przypisanymi kodami według obowiązującej klasyfikacji PKWiU z 2008 roku oraz stawkami VAT obowiązującymi od 1 stycznia bieżącego roku. Mało tego program posiada wbudowaną wyszukiwarkę kodów, pozwalającą na odnalezienie numeru PKWiU dla wybranego towaru lub usługi. Dodatkowy atut naszego leksykonu to możliwość łatwego eksportu oraz druku. Klasyfikacje odgrywają niezmiernie istotną rolę w codziennym obrocie rynkowym. Nie służą wyłącznie celom statystycznym. Prawidłowa systematyka oraz sklasyfikowanie towaru, usługi, wyrobu czy materiału jest podstawą właściwego naliczenia podatków i opłat poza podatkowych. Polska klasyfikacja służy m.in do ustalania prawidłowej stawki podatku VAT i zwolnień z podatku (jeżeli ustawa o VAT powołuje się na klasyfikację). Stosowanie zwolnień kasy fiskalnej. Prawidłowe wystawianie faktur VAT ( oznaczenia PKWiU ujęte być musi na części wystawianych faktur). Ustalenia zwrotu podatku VAT za materiały budowlane w budownictwie mieszkaniowym, celom statystycznym oraz w innych dziedzinach gospodarki. Proszę sobie teraz wyobrazić, że te wszystkie cenne informacje, które zostały tutaj zawarte są niezwykle cenne. Dlatego też powstał nasz leksykon aby każdy przedsiębiorca był w stanie zaznajomić się z tymi kwestiami. Wiele osób bagatelizuje sprawę i później szuka rozwiązania jeżeli jest już za późno. Państwo nie muszą popełniać tego samego błędu.

PKWiU